Nhập mảng A gồm N phần tử (N<=10) . Nhập thêm phần tử K vào mảng và đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chia hết cho K và tổng của chúng. Đưa kết quả r

Question

Nhập mảng A gồm N phần tử (N<=10) . Nhập thêm phần tử K vào mảng và đếm xem trong mảng có bao nhiêu số chia hết cho K và tổng của chúng. Đưa kết quả ra màn hình

in progress 0
Alice 4 tuần 2021-08-15T22:54:25+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:55:43+00:00

  Program BTH;
  uses crt;
  var a:array[1..100000] of longint;
  n,i,dem,s:longint;
  Begin
          clrscr;
          write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  write(‘a[‘,i,’]: ‘);readln(a[i]);
          end;
          write(‘Nhap k: ‘);readln(a[n+1]);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  If a[i] mod a[n+1]=0 then
                  Begin
                          write(a[i],’ ‘);
                          dem:=dem+1;
                          s:=s+a[i];
                  end;
          end;
          writeln;
          writeln(‘Co ‘,dem,’ so chia het cho ‘,a[n+1]);
          writeln(‘Tong cac so chia het cho ‘,a[n+1],’ la: ‘,s);
          readln;
  end.

  0
  2021-08-15T22:56:10+00:00

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n,i,d1,s1,k: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          For i:=1 to n do
                  If A[i] mod k = 0 then
                  Begin
                          inc(d1);
                          s1:=s1+A[i];
                  End;
          Writeln(‘Dem = ‘,d1);
          Write(‘Tong = ‘,s1);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )