Nhập mảng A gồm N phần tử ( N<=10). Sắp xếp dãy số theo quy tắc sau A1 đổi chỗ cho An, A2 đổi chỗ cho An-1, A2 đổi chỗ cho An-2 - Đưa kết quả ra mà

Question

Nhập mảng A gồm N phần tử ( N<=10). Sắp xếp dãy số theo quy tắc sau A1 đổi chỗ cho An, A2 đổi chỗ cho An-1, A2 đổi chỗ cho An-2 .... Đưa kết quả ra màn hình

in progress 0
Gianna 4 tuần 2021-08-15T22:43:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:45:43+00:00

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n,i,tg: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
          End;

          For i:=1 to n div 2 do
          Begin
                  tg:=A[i];
                  A[i]:=A[n-i+1];
                  A[n-i+1]:=tg;
          End;
          For i:=1 to n do Write(A[i],’ ‘);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )