– Nhập một xâu A không quá 150 kí tự – Tạo xâu B gồm các kí tự là số trong xâu A – In các xâu ra màn hình

Question

– Nhập một xâu A không quá 150 kí tự
– Tạo xâu B gồm các kí tự là số trong xâu A
– In các xâu ra màn hình

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-08-13T14:08:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:09:29+00:00

  program oken;
  uses crt;
  var a,b: string[150];
      i: byte;
  begin
          clrscr;
          write(‘nhap xau a: ‘); readln(a);
          for i:=1 to length(a) do
                  if (a[i] in [‘0’..’9′]) then
                          b:=b+a[i];
          writeln(‘xau b: ‘,b);
          readln;
  end.

  0
  2021-08-13T14:09:54+00:00

  uses crt;
  var A,B:string[150];
      i: byte;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap xau A: ‘); readln(A);
     for i:=1 to length(A) do
     if (A[i] in [‘0’..’9′]) then B:=B+A[i];
     writeln(‘Xau B la: ‘,B);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )