nhập n in ra các phần tử s chia hết cho 3, s không chia hết cho 3, căn cứ vào tổng chẵn và tổng lẽ. **CÔ ĐỌC ĐỀ NHANH QÁ, NGHE CHỮ ĐC CHỮ MẤT. MỌI NG

Question

nhập n in ra các phần tử s chia hết cho 3, s không chia hết cho 3, căn cứ vào tổng chẵn và tổng lẽ.
**CÔ ĐỌC ĐỀ NHANH QÁ, NGHE CHỮ ĐC CHỮ MẤT. MỌI NGƯỜI GIẢI GIÚP E VỚI Ạ.QUÀ THÌ 5SAO, 1THANKS,CÂU TRL HAY NHẤT

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-11T19:20:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:22:03+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var s:array[1..1000] of integer;

        i,n:integer;

  begin clrscr;

     writeln(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin

          writeln(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(s[i]);

       end;

     for i:=1 to n do

       if s[i] mod 3=0 then writeln(‘Cac phan tu chia het cho 3 la: ‘,s[i]:3);

     for i:=1 to n do

       if s[i] mod 3<>0 then writeln(‘Cac phan tu khong chia het cho 3 la: ‘,s[i]:3);

  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2021-08-11T19:22:18+00:00

  uses crt;
  var s:array[1..1000] of integer;
      N,i:integer;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap N: ‘); readln(N);
     for i:=1 to N do
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(s[i]);
     end;
     write(‘Cac phan tu chia het cho 3: ‘);
     for i:=1 to N do if s[i] mod 3 = 0 then write(s[i]:4);
     writeln;
     write(‘Cac phan tu khong chia het cho 3 la: ‘);
     for i:=1 to N do if s[i] mod 3 <> 0 then write(s[i]:4);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )