nhập vào 1 mảng . In mảng đã nhập và đếm số lượng phần tử dương, ân, bằng 0 của mảng

Question

nhập vào 1 mảng . In mảng đã nhập và đếm số lượng phần tử dương, ân, bằng 0 của mảng

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-07-21T01:28:21+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:30:02+00:00

  var a: array[1..250] of integer;

        d0, dd, da, i, n: byte;

  Begin

      Write(‘n = ‘); readln(n);

      dd:=0; da:=0; d0:=0;

      For i:=1 to n do

         Begin

              Write(‘a[‘, i, ‘] = ‘); readln(a[i]);

              If a[i]>0 then inc(dd)

              Else if a[i]<0 then inc(da)

              Else inc(d0);

         End;

     For i:=1 to n do write(a[i], ‘ ‘);

     Writeln;

     Writeln(‘so luong so duong: ‘, dd);

     Writeln(‘so luong so am: ‘, da);

     Write(‘so luong so 0: ‘, d0);

     Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )