nhập vào 4 số a, b, c, d viết chương trình kiểm tra xem 4 cạnh đó có phải là độ dài của 1 hình thoi không

Question

nhập vào 4 số a, b, c, d viết chương trình kiểm tra xem 4 cạnh đó có phải là độ dài của 1 hình thoi không

in progress 0
Everleigh 2 năm 2021-07-20T18:19:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:21:28+00:00

  program hinh_thoi;

  uses crt;

  var a,b,c,d:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap a: ‘);  readln(a);

         write(‘Nhap b: ‘);  readln(b);

         write(‘Nhap c: ‘);  readln(c);

         write(‘Nhap d: ‘);   readln(d);

         if (a=b) and (b=c) and (c=d) and (a>0) and (b>0) and (c>0) and (d>0) then

                write(‘La hinh thoi’)

                else write(‘Khong phai la hinh thoi’);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )