Nhập vào một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó bởi việc loại bỏ các dấu cách nếu có.

Question

Nhập vào một xâu từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó bởi việc loại bỏ các dấu cách nếu có.

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-15T20:19:49+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:20:54+00:00

  program LN;
  uses crt;
  var s:string;
        i:integer;
  begin
  clrscr;
  writeln(‘Nhap vao 1 chuoi bat ki: ‘);
  readln(s);
  for i:= 1 to length(s) do
        if s[i] = ‘ ‘ then delete(s,pos(‘ ‘,s),1);
  writeln(s);
  readln;
  end.

  0
  2021-08-15T20:20:59+00:00

  program helpp;
  uses crt;
  var s:string;
        i:integer;
  begin
  clrscr;
  writeln(‘Nhap vao chuoi S: ‘);
  readln(s);
  for i:= 1 to length(s) do
        if s[i] = #32 then delete(s,i,1);
  writeln(s);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )