Nhập vào một dãy số sau đó sắp xếp tăng dần, giảm dần ? Pascal ạ

Question

Nhập vào một dãy số sau đó sắp xếp tăng dần, giảm dần ? Pascal ạ

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-08-28T05:52:30+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T05:54:01+00:00

  Câu xem sai sót đoạn nào k nha
  nhap-vao-mot-day-so-sau-do-sap-ep-tang-dan-giam-dan-pascal-a

  0
  2021-08-28T05:54:17+00:00

  uses crt;
  var a:array[1..1000000] of longint;
        n,i,j,t:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap so luong phan tu: ‘); readln(n);
        for i:=1 to n do 
              begin
                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(a[i]);
              end;
        for i:=1 to n-1 do 
              for j:=i+1 to n do 
                    if a[i]>a[j] then
                          begin
                                t:=a[i];
                                a[i]:=a[j];
                                a[j]:=t;
                          end;
        write(‘Day tang dan: ‘);
        for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘); writeln;
        for i:=1 to n-1 do 
              for j:=i+1 to n do 
                    if a[i]<a[j] then
                          begin
                                t:=a[i];
                                a[i]:=a[j];
                                a[j]:=t;
                          end;
        write(‘Day giam dan: ‘);
        for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);
        readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )