Nhập vào một số n nguyên dương,dùng function tính tổng và tích các chữ số của số n

Question

Nhập vào một số n nguyên dương,dùng function tính tổng và tích các chữ số của số n

in progress 0
Ruby 2 tuần 2021-07-11T13:57:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:59:19+00:00

  program tong_Tich;

  uses crt;

  var n:longint;

  {—TONG—}

  function tong(k:longint):integer;

  begin

        tong:=0;

        while k>0 do

              begin

                    tong:=tong+(k mod 10);

                    k:=k div 10;

              end;

  end;

  {—TICH—}

  function tich(k:longint):integer;

  begin

        tich:=1;

        while k>0 do

              begin

                    tich:=tich*(k mod 10);

                    k:=k div 10;

              end;

  end;

  {—CT-chinh—}

  BEGIN

        clrscr;

        write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);

        writeln(‘Tong cac chu so cua ‘,n,’ la: ‘,tong(n));

        writeln(‘Tich cac chu so cua ‘,n,’ la: ‘,tich(n));

        readln;

  end.

  0
  2021-07-11T13:59:23+00:00

  uses crt;
  var n:integer;
  {Ham tong}
  function s(k:integer):longint;
  begin
        s:=0;
        while k>0 do 
              begin
                    s:=s+(k mod 10);
                    k:=k div 10;
              end;
  end;
  {Ham tich}
  function p(k:integer):longint;
  begin
        p:=1; {nếu khai báo p:=0 thì nhân ra vẫn =0}
        while k>0 do 
              begin
                    p:=p*(k mod 10);
                    k:=k div 10;
              end;
  end;
  {Chuong trinh chinh}
  begin
        clrscr;
        write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
        writeln(‘Tong: ‘,s(n));
        write(‘Tich: ‘,p(n));
        readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )