Nhập vào từ bàn phím tên và tuổi của n học sinh In ra các học sinh có cùng độ tuổi Ví dụ: n=5 An 14 Linh 13 Hoa 14

Question

Nhập vào từ bàn phím tên và tuổi của n học sinh
In ra các học sinh có cùng độ tuổi
Ví dụ: n=5
An 14
Linh 13
Hoa 14
Mai 13
Chi 14
In ra màn hình:
An, Hoa, Chi
Linh, Mai

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-07-23T05:02:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:04:02+00:00

  program dotuoi;

  uses crt;

  var A:array[1..1000] of string;

        B:array[1..1000] of byte;

        n,i,j,tg:integer;

        tgt:string;

  begin

       clrscr;

       write(‘n= ‘);   readln(n);

       for i:=1 to n do

            begin

                 write(‘Ten: ‘);  read(A[i]);

                 write(‘ Tuoi: ‘);   read(B[i]);

            end;

       for i:=1 to n-1 do

            for j:=i+1 to n do

                 if B[i]<B[j] then

                      begin

                           tgt:=A[i];

                           A[i]:=A[j];

                           A[j]:=tgt;

                           tg:=B[i];

                           B[i]:=B[j];

                           B[j]:=tg;

                      end;

       i:=1;

       while i<=n-1 do

            if B[i]=B[i+1] then write(A[i],’,’)

            else writeln;

       readln;

  end.

  0
  2021-07-23T05:04:11+00:00

  program xeptuoi;

  uses crt;

  var A:array[1..100] of string;

        B:array[1..100] of integer;

        n,i,j,tg:integer;

        tgt:string;

  begin

       clrscr;

       write(‘n= ‘);   readln(n);

       for i:=1 to n do

            begin

                 write(‘Ten: ‘);  read(A[i]);

                 write(‘ Tuoi: ‘);   read(B[i]);

            end;

       for i:=1 to n-1 do

            for j:=i+1 to n do

                 if B[i]<B[j] then

                      begin

                           tgt:=A[i];

                           A[i]:=A[j];

                           A[j]:=tgt;

                           tg:=B[i];

                           B[i]:=B[j];

                           B[j]:=tg;

                      end;

       i:=1;

       while i<=n-1 do

            if B[i]=B[i+1] then write(A[i],’,’)

            else writeln;

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )