nhiệt phân hoàn toàn 166g mgco3 và baco3 thu được V lít co2 (đktc) . cho V này hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5ml naoh , sau đó thêm bacl2 dư thấy tạo r

Question

nhiệt phân hoàn toàn 166g mgco3 và baco3 thu được V lít co2 (đktc) . cho V này hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5ml naoh , sau đó thêm bacl2 dư thấy tạo ra 118,2g kết tủa xác định % khối lượng mỗi muối ban đầu .

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-15T12:58:22+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T12:59:49+00:00

  Đáp án:

  $\%m_{MgCO_3} =  5,06\%$

  $\%m_{BaCO_3} = 94,94\%$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CO_2}=n_{Na_2CO_3}=0,6 < n_{min}=\dfrac{166}{197}=0,84$ (loại)

  $n_{CO_2}=n_{NaHCO_3}+n_{Na_2CO_3}=(1,5-0,6.2)+0,6=0,9$

  Đặt $a, b$ lần lượt là số mol của $MgCO_3$ và $BaCO_3$

  $→\begin{cases}84a+197b=166\\a+b=0,9\end{cases}$

  $→\begin{cases}a=0,1\\b=0,8\end{cases}$

  $→\%m_{MgCO_3} = \dfrac{0,1.84}{166}.100\% = 5,06\%$

  $→\%m_{BaCO_3} = 100\%-5,06\% = 94,94\%$

  0
  2021-09-15T13:00:19+00:00

  Đáp án:

  $\%m_{MgCO_3} =  5,06\%;\ \%m_{BaCO_3} = 94,94\%$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $n_{BaCO_3} = 0,6\ mol$

  $BaCl_2 + Na_2CO_3 \to BaCO_3 + 2NaCl$

  $⇒ n_{Na_2CO_3} = 0,6\ mol$

  TH1: tạo 2 muối $Na_2CO_3, NaHCO_3$

  Ta có: $n_{NaOH} = 1,5 \to n_{NaHCO_3} = 1,5-0,6.2=0,3\ mol$

  Khi đó BTNT C: $n_{CO_2} = n_{Na_2CO_3} + n_{NaHCO_3}  = 0,9\ mol$

  Đặt a, b lần lượt là mol của $MgCO_3, BaCO_3$

  $⇒ \begin{cases} m_{hh} = 84a+197b = 166 \\ n_{CO_2} =  a + b = 0,9 \end{cases}$

  Giải ra: $a=0,1,\ b=0,8$

  Vậy $\%m_{MgCO_3} = \dfrac{0,1.84}{166}.100\% = 5,06\%$

  $\%m_{BaCO_3} = 100-5,06 = 94,94\%$

  TH2: Chỉ tạo muối Na2CO3

  $n_{CO_2} = n_{Na_2CO_3} = 0,6\ mol$

  Ta có HPT: $\begin{cases} m_{hh} = 84a+197b = 166 \\ n_{CO_2} =  a + b = 0,6 \end{cases}$

  Giải ra nghiệm âm (Vô lí).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )