Nhiệt phân hoàn toàn 3,61 g hỗn hợp 2 bazơ Fe(OH)3 và Cu(OH)2. Sau phản ứng thu được 2,8 gam hỗn hợp oxit. Tính khối lượng của mỗi bazơ Đáp

Question

Nhiệt phân hoàn toàn 3,61 g hỗn hợp 2 bazơ Fe(OH)3 và Cu(OH)2. Sau phản ứng thu được 2,8 gam hỗn hợp oxit. Tính khối lượng của mỗi bazơ Đáp số : m Fe(OH)3=2,14g ; m Cu(OH)2=1,47g

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-06T17:44:57+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:46:10+00:00

  -Gọi $n_{Fe(OH)_3}=x(mol)$

          $n_{Cu(OH)_2}=y(mol)$

  $⇒107x+98y=3,61(g)(1)$

  -Bảo toàn $Fe$ ⇒$n_{Fe_2O_3}=\frac{1}{2}.n_{Fe(OH)_3}=\frac{1}{2}.x(mol)$

  -Bảo toàn $Cu$ ⇒$n_{CuO}=n_{Cu(OH)_2}=y(mol)$

  $⇒\frac{1}{2}.160x+80y=2,8(g)$

  $⇔80x+80y=2,8(g)(2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:

  $\left \{ {{107x+98y=3,61} \atop {80x+80y=2,8}} \right.$ $\left \{ {{x=0,02} \atop {y=0,015}} \right.$

  $⇒m_{Fe(OH)_3}=0,02.107=2,14(g)$

  $⇒m_{Cu(OH)_2}=0,015.98=1,47(g)$

  0
  2021-09-06T17:46:25+00:00

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `Fe(OH)_3` và `Cu(OH)_2`

  `=>107x+98y=3,61 (1)`

  $2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O$

  `x`                                 `0,5x`

  $Cu(OH)_2\xrightarrow{t^o}CuO+H_2O$

  `y`                           `y`

  `=>80x+80y=2,8(2)`

  Từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,02(mol)\\y=0,015(mol)\\\end{cases}$

  `m_(Fe(OH)_3)=0,02.107=2,14(g)`

  `m_(Cu(OH)_2)=3,61-2,14=1,47(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )