Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam Kali pemanganat, thu được V lít Oxi (đktc). Giá trị của V là

Question

Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam Kali pemanganat, thu được V lít Oxi (đktc). Giá trị của V là

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-05T15:42:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:44:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `n_(KMnO_4)=(31,6)/(158)=0,2(mol)`

  $PT:2KMnO_4\xrightarrow{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  Theo PT, `n_(O_2)=1/2n_(KMnO_4)=1/2 xx0,2=0,1(mol)`

  `->V=V_(O_2)=0,1xx22,4=2,24(l)`

  0
  2021-08-05T15:44:49+00:00

  Đáp án:  2,24 l

  Giải thích các bước giải:

  n(KMnO4)=m/M=31,6/158=0,2(mol)

  2KMnO4⇒K2MnO4+MnO2+O2

   0,2                                         0,1        (mol)

  V(O2)=n.22,4=0,1.22,4=2,24(l)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )