Nhiệt phân hoàn toàn 94.8g tính thể tích khí KMnO4 thu đc V lít H2 (dktc) . Biết Hiệu suất phản ứng là 75% . Giá trị V là

Question

Nhiệt phân hoàn toàn 94.8g tính thể tích khí KMnO4 thu đc V lít H2 (dktc) . Biết Hiệu suất phản ứng là 75% . Giá trị V là

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-07-19T11:23:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:24:31+00:00

  Ta có công thức : $ H = \dfrac{m_{tt}}{m_{lt}} × 100\% $ 

  Theo đề bài : 

  $ m_{ttKMnO_4} = \dfrac{H × m_{lt}}{100\%} = \dfrac{75 × 94,8 }{100} = 71,1 (g) $ 

  $ n_{KMnO_4} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{71,1}{158} = 0,45 (mol) $ 

  Phương trình : 

  $ 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2  ↑ $

  $ n_{O_2} = \dfrac{1}{2} × n_{KMnO_4} = \dfrac{1}{2} × 0,45 = 0,225 (mol) $ 

  $ \rightarrow V_{O_2} = n × 22,4 = 0,225 × 22,4 = 5,04 (l) $ 

  0
  2021-07-19T11:25:11+00:00

  Đáp án: `V_{O_2}=5,04l`

  Giải:

  `n_{KMnO_4}=\frac{94,8}{158}=0,6 \ (mol)`

  Phương trình hóa học:

  $2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  Số mol `O_2` thu được theo lí thuyết:

  `n_{O_2}=\frac{1}{2}n_{KMnO_4}=\frac{1}{2}.0,6=0,3 \ (mol)`

  Thể tích khí thu được trên thực tế:

  `V_{O_2}=0,3.22,4.75%=5,04 \ (l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )