Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp AgNO3 và Fe(NO3)2 thu được hh chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z vào bình chứa 450ml nước (dư), không thấy khí thoá

Question

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp AgNO3 và Fe(NO3)2 thu được hh chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Dẫn Z vào bình chứa 450ml nước (dư), không thấy khí thoát ra, thu được dung dịch có pH=1. Giá trị m

in progress 0
Claire 7 ngày 2021-09-03T19:06:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:07:53+00:00

  Đáp án:

   \(m=5,25 gam\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(AgNO_3;Fe(NO_3)_2\) lần lượt là \(x;y\).

  Nung hỗn hợp thì phản ứng xảy ra:

  \(2AgN{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2Ag + 2N{O_2} + {O_2}\)

  \(4Fe{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2F{e_2}{O_3} + 8N{O_2} + {O_2}\)

  Cho hỗn hợp \(Z\) vào nước dư

  \({H_2}O + 2N{O_2} + \frac{1}{2}{O_2}\xrightarrow{{}}2HN{O_3}\)

  \(pH = 1 \to [{H^ + }] = {10^{ – 1}} = 0,1M\)

  \( \to {n_{{H^ + }}} = 0,1.0,45 = 0,045{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{HN{O_3}}}\)

  \( \to {n_{N{O_2}}} = {n_{HN{O_3}}} = 0,045{\text{ mol = x + 2y}}\)

  \({n_{{O_2}}} = \frac{1}{4}{n_{HN{O_3}}} = 0,01125 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y\)

  Giải được: \(x=y=0,015\)

  \( \to m = 0,015.(108 + 62) + 0,015.(56 + 62.2) = 5,25{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )