Nhiệt phân hoàn toàn Mg Fe(OH)3 tận được 40g axit sắt a, viết pthh b, tính M

Question

Nhiệt phân hoàn toàn Mg Fe(OH)3 tận được 40g axit sắt
a, viết pthh
b, tính M

in progress 0
Camila 12 phút 2021-09-08T23:17:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:18:40+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} b,\ M=m_{Fe(OH)_3}=53,5\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o} Fe_2O_3+3H_2O\\ b,\ n_{Fe_2O_3}=\dfrac{40}{160}=0,25\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Fe(OH)_3}=2n_{Fe_2O_3}=0,5\ mol.\\ ⇒M=m_{Fe(OH)_3}=0,5\times 107=53,5\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T23:19:24+00:00

  `n_(Fe_2O_3)=\frac{40}{160}=0,25(mol)`

  `a,`

  $4Fe(OH)_2+O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4H_2O$

  `0,5`                                        `0,25`

  `b,`

  `m_(Fe(OH)_3)=0,5.107=53,5(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )