Nhỏ 150ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch Al(NO3)3 C (mol/l) thấy tạo ra 7,8 gam kết tủa vào dung dịch X. Nhỏ tiếp 200ml dung dịch KOH 1,75M vào

Question

Nhỏ 150ml dung dịch NaOH 2M vào 200ml dung dịch Al(NO3)3 C (mol/l) thấy tạo ra 7,8 gam kết tủa vào dung dịch X. Nhỏ tiếp 200ml dung dịch KOH 1,75M vào dd X thấy thu được 3,9 gam kết tủa. Tính C

in progress 0
Audrey 23 phút 2021-09-11T11:10:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:12:03+00:00

  $n{Al(NO_3)_3}=0,2c (mol)$

  $n_{NaOH}=0,15.2=0,3(mol)$

  $n_{Al(OH)_3(1)}=0,1(mol)$

  $Al(NO_3)_3+3NaOH\to Al(OH)_3+3NaCl$

  TN1 dư $Al(NO_3)_3$

  $\Rightarrow$ dư $0,2c-0,1(mol)$

  $n_{KOH}=0,2.1,75=0,35(mol)$

  $n_{Al(OH)_3}=0,05(mol)$

  $Al(NO_3)_3+3KOH\to Al(OH)_3+3KNO_3$

  TN2 kết tủa tan 1 phần 

  $n_{KOH\text{tạo tủa}}=3(0,2c-0,1)=0,6c-0,3(mol)$

  $\Rightarrow n_{KOH\text{hoà tan tủa}}=0,35-0,6c+0,3=0,65-0,6c(mol)$

  $n_{Al(OH)_3\text{bđ}}=0,2c-0,1(mol)$

  $\Rightarrow 0,65-0,6c=0,05-0,2c+0,1$

  $\Leftrightarrow c=1,25$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )