Nhóm các chất nào sau đây đều là axit? A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O. B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl. C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3. D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3

Question

Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.
B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.
C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.
D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-27T12:27:14+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:28:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Loại đáp án A vì $H_2O$ không là axit

  Loại đáp án B vì $CaCO_3$ là muối

  Loại đáp án D vì $KNO_3$ là muối

  Vậy, chọn đáp án C

   

  0
  2021-09-27T12:28:39+00:00

  chọn C vì 

  A:H2O ko là axit 

  B:CaCo3 là muối

  D:KNO3 là muối 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )