những chính sách chủ trương của khúc hạo

Question

những chính sách chủ trương của khúc hạo

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-09-30T15:01:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T15:02:49+00:00

  -Xây dựng đất nước theo đường nối”Chính sự cốt chuộng, khoan dung, giản dị , nhân dân đều đc yên vui”

  – Chia lại khu vực hành chính

  -Cử người trông coi mọi việc đến tận xã

  – Bãi bỏ các lao dịch thời Bắc thuộc

  -Lập lại sổ hộ khẩu

  ⇒ Xây dựng chính quyền tự độc lập dân tộc, người Việt tự cai quản và quyết định tương lai của mình.

   Hok tốt nhé!

  0
  2021-09-30T15:03:08+00:00

  – Đặt lại các khu vực hành chính

  – Cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế

  – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu.

  *Mục đích:

  – Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc

  – Xây dựng một cuộc sống mới, đất nước hoàn toàn tự chủ.

  – Cho thấy đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )