Những cống hiến của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam từ 1919-1930

Question

Những cống hiến của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam từ 1919-1930

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-06T22:14:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:15:21+00:00

  Những cống hiến:

  – Từ năm 1911 đến năm 1920, ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác-Lenin và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  – Từ 1920-1925, chuẩn bị về mặt tư tưởng tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản Việt Nam

  – Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng ngày 6/1/1930, đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3/2/1930

  – Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam, vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng dươi sự lãnh đạo của Đảng.

  0
  2021-10-06T22:16:10+00:00

  – Đến với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam- con đường cách mạng vô sản.

  – Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành kập Đảng CSVN.

  – Xác định đường lối đúng đắn cho cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

  – NAQ là người lựa chọn đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc ở VN theo con đường CM VS, xây dựng lí luận giải phóng dân tộc.

  – Truyền bá CN Mác- Lênin vào VN, chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập đảng. (Hội VN CMTN)

  – Đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ trở thành hạt nhân để thành lập đảng.

  – Thống nhất các tổ chức cộng sản, ( Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn) thành một Đảng duy nhất là ĐCS VN lấy CN Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng.

  – Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCS VN (được hội nghị thành lập đảng thông qua) đã thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo của CN Mác- Lênin trong điều kiện VN.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )