nito có 2 dồng vị :$\frac{14}{7}$ N và $\frac{15}{7}$ N hỏi có bao nhiêu phân tử khí nito được tạo thành từ 2 đồng vị trên ?

Question

nito có 2 dồng vị :$\frac{14}{7}$ N và $\frac{15}{7}$ N hỏi có bao nhiêu phân tử khí nito được tạo thành từ 2 đồng vị trên ?

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-10T03:39:48+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:41:13+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời:

  Có 3 phân tử khí nitơ được tạo thành từ 2 đồng vị trên:

  $^{14}{N}^{14}{N}$

  $^{14}{N}^{15}{N}$

  $^{15}{N}^{15}{N}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )