Nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc Giai đoạn 1939-1945 quá trình thực hiện đường lối

Question

Nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc Giai đoạn 1939-1945 quá trình thực hiện đường lối

in progress 0
Isabelle 6 ngày 2021-12-04T00:20:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:21:33+00:00

  – Lực lượng chính trị: lập các hội Cứu quốc nằm trong Mặt trận Việt Minh.

  – Lực lượng vũ trang:

  + Duy trì đội du kích Bắc Sơn, phát triển dần lên thành đội Cứu quốc quân.

  + Cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích.

  + Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22/12/1944).

  – 15/4/1945, thành lập Việt Nam Giải phóng quân.

  – Ủy ban Quân sự Bắc Kì được thành lập.

  – Khu giải phóng Việt Bắc ra đời (4/6/1945).

  0
  2021-12-04T00:22:01+00:00

  1. I. Hoàn cảnh lịch sử 1. Tình hình thế giới 2. Tình hình trong nướcII. Phương hướng chỉ đạo chiến lược qua các kì đại hội (từ 1939 đến 1941) 1. Đại hội 6(11/1939) 2. Đại hội 7(11/1940) 3. Đại hội 8(5/1941)III. Tổng kết nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcIV. Ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

  2. 1. Thế giới • 9/1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ • Pháp tham chiến và thi hành biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa • Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, Đảng Cộng Sản Pháp bị đặt ngoài vòng pháp luật

  3. 2. Trong nước • Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản • Thực dân Pháp thi hành chính sách thời chiến tàn bạo • Phát xít Nhật tấn công vào nước ta, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật Nhân dân ta phải chịu cảnh một cổ hai tròng áp bức, bóc lột

  4. Hội nghị lần 6(11/1939) Nội dung Hội nghị nhận định tình hình Đông Dương và thế giới trên cơ sở đó xác định dự báo Nhật vào Đông Dương và Pháp sẽ đầu hàng Nhật Nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu Thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

  5. Phương pháp Chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền Chuyển sinh hoạt của Đảng về nông thôn, củng cố xây dựng tổ chức Đảng

  6. Nội dung Khẳng định chủ trương của hội nghị trung ương 6 là hoàn toàn đúng đắn Nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang Hội nghị xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật-Pháp

  7. Phương pháp Duy trì,củng cố lực lượng du kích Bắc Sơn Ngày 13-1-1941 cuộc binh biến Đô Lương do đội Cung dẫn đầu nổ ra

  8. Nội dung Phân tích tình hình trong nước và thế giới Tán thành chủ trương đổi hướng chiến lược trong 2 hội nghị 6,7 Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu Gác lại cách mạng ruộng đất Khẳng định cách mạng Đông Dương kết thúc bằng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  9. Phương pháp Hình thức khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chủ trương xây dựng Đảng gấp rút đào tạo cán bộ chuyên môn

  10. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcđược từng bước hoàn chỉnh qua ba hội nghị Banchấp hành TW Đảng:  Hội nghị lần 6 (11/1939): mở đầu sự chuyển hướng  Hội nghị lần 7 (11/1940): bổ sung nội dung chuyển hướng  Hội nghị lần 8 (5/1941): hoàn chỉnh nội dung

  11.  Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầugiải quyết cấp bách mâu thuẫn chủ yếu lúc nàygiữa dân tộc ta với ĐQ, phát xít Pháp-Nhật  Thành lập VN Độc lập đồng minh ( Việt Minh )đoàn kết, tập hợp lực lượng nhằm mục tiêu giảiphóng dân tộc

  12.  Xác định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trangđược coi là nhiệm vụ trung tâm trong giai đoạnhiện tại  Xác định phương châm và hình thái khởi nghĩa ở nước ta: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương giành thắng lợi mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Chú trọng công tác xây dựng Đảng

  13.  Phản ánh sự nhạy bén của Đảng trước tình hình mới có nhiều thay đổi Kế thừa và phát huy cương lĩnh của Hồ Chí Minh Chuyển hướng mới đề ra mục tiêu hàng đầu của CMVN là độc lập dân tộc. Như vậy từ hội nghị 6 đến 8 Đảng ta dần hoàn thiện quá trình chuyển hướng chiến lược nhằm mục tiêu độc lập dân tộc, đây là chủ trương đúng đắn trong tình hình mới. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc và tập hợp quần chúng, phương pháp cách mạng từ khởi nghĩa vũ trang và đã đề ra được quyền dân tộc tự quyết. Cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào CM của quần chúng=> Sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới là hoàn toàn đúng đắn và đã dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945.

  Hơi dài ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )