nội dung nào được xac định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng,là con đường phát triển của cách mạng việt nam?

Question

nội dung nào được xac định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng,là con đường phát triển của cách mạng việt nam?

in progress 0
Reagan 5 tháng 2021-07-09T00:14:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:15:47+00:00

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

  – Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam: tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản
  – Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, tiến hành cách mạng ruộng đất, giải phóng đất nước

  – Lực lượng cách mạng: công nông, tiểu tư sản, trí thức, các dân tộc trên thế giới

  – Lãnh đạo : Đảng Cộng sản Việt Nam

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-09T00:16:30+00:00

  ND đc xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

   – Phương hướng, chiến lược của cách mạng VN: tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

  – Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, tiến hành cách mạng ruộng đất, giải phóng đất nước.

  – Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập…

  – Lãnh đạo : Đảng Cộng sản Việt Nam

  NX: Đó là chủ trương tập hợp mọi lực lượng có mâu thuẫn với đế quốc Pháp về quyền lợi dân tộc, phù hợp với thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam; huy động lực lượng toàn dân tộc vào cuộc đấu tranh giành độc lập.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )