Nung 105g loại đá chứa 80% MgCO3( còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thì thu được 17,92 lít khí CO2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng.

Question

Nung 105g loại đá chứa 80% MgCO3( còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thì thu được 17,92 lít khí CO2(đktc). Tính hiệu suất phản ứng.

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-13T18:21:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:23:33+00:00

  Đáp án:

   80%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  MgC{O_3} \to MgO + C{O_2}\\
  mMgC{O_3} = 105 \times 80\%  = 84g\\
  nMgC{O_3} = \dfrac{{84}}{{84}} = 1\,mol\\
  nC{O_2}(lt) = nMgC{O_3} = 1\,mol\\
  H = \dfrac{{17,92}}{{1 \times 22,4}} \times 100\%  = 80\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-10-13T18:23:35+00:00

  Đáp án:

  \(H=80\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(m_{MgCO_3}=105.80\%=84\ \text{gam}\)

   \(\begin{split}n_{CO_2}=\frac{17,92}{22,4}=0,8\ \text{mol}\\ MgCO_3\xrightarrow{t^{\circ}} MgO+ CO_2\end{split}\)

  Theo PTHH: \(n_{MgCO_3}=n_{CO_2}=0,8\ \text{mol}\)

  \(\to H=\frac{0,8.84}{84}.100\%=80\%\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )