nung 59,25g kmno4 thu được 3,36l khí oxi ở đktc. tính hiệu suất phản ứng

Question

nung 59,25g kmno4 thu được 3,36l khí oxi ở đktc. tính hiệu suất phản ứng

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-07-19T10:44:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:45:23+00:00

  $n_{O_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)$ 

  $2KMnO_4\xrightarrow{{t^o}} K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $\to n_{KMnO_4\text{pứ}}=2n_{O_2}=0,3(mol)$

  $\to m_{KMnO_4\text{pứ}}=0,3.158=47,4g$

  Vậy $H=\dfrac{47,4.100}{59,25}=80\%$

  0
  2021-07-19T10:45:24+00:00

   `n_{KMnO_4}={59,25}/158=0,375\ (mol)`

  Phương trình hóa học:

  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o} K_2MnO4+MnO_2+O_2$

  Theo phương trình:

  `n_{O_2}=1/2 n_{KMnO_4}=1/2 . 0,375=0,1875\ (mol)`

  $\to V_{O_2\ lt}=0,1875.22,4=4,2\ (l)$

  `->H={3,36}/{4,2}.100%=80%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )