Nung hỗn hợp X gồm m gần Để và 3,2 gam S ở nhiệt độ cao, sau thời gian phản ứng thu được chất rắn Y. Cho Y vào dd HCl dư thu được 2,688 lít hỗn hợp kh

Question

Nung hỗn hợp X gồm m gần Để và 3,2 gam S ở nhiệt độ cao, sau thời gian phản ứng thu được chất rắn Y. Cho Y vào dd HCl dư thu được 2,688 lít hỗn hợp khí Z và còn lại một chất rắn không tan. Tỉ khối Z so với H2 là 13,4. Hiệu suất phản ứng giữa Fe với S là

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-23T04:47:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:48:57+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `H = 93%`

  Giải thích các bước giải:

    $X\begin{cases}Fe\\S\\\end{cases}$ $\xrightarrow{t^0}$ $Y\begin{cases}Fe (dư)\\FeS\\\end{cases}$ $\xrightarrow{HCl (dư)}$ $\begin{cases}Z\begin{cases}H_2\\H_2S\\\end{cases}\\S (dư)\\\end{cases}$

  Ta có:

         $n_S = n_{FeS} = n_{H_2S}$

  Hỗn hợp khí $Z$ có tỉ khối với $H_2$ là $13,4$

  $\to d_{({Z/{H_2}})} = 13,4$

  $\to M_Z = 13,4.2 = 26,8 (g/mol)$ 

       $H_2: 2$                       $7,2$

                   $↘ $             $↗$

                          $26,8$       `\to n_{H_2}/n_{H_2S} = {7,2}/{24,8} = 9/31`

                   $↗$              $↘$

  $H_2S: 34$                      $24,8$

  Mà `n_{Z} = n_{H_2} + n_{H_2S} = {2,688}/{22,4} = 0,12 (mol)`

  $\to$ `n_{H_2}/9 = n_{H_2S}/31 = n_{Z}/40 = {0,12}/40 = 0,003`

  $\to n_{H_2S} = 31.0,003 = 0,093 (mol)$

  Khối lượng $S$ đã phản ứng là:

         `m_{S(pư)} = 0,093.32 = 2,976 (g)`

  Hiệu suất phản ứng giữa $Fe$ và $S$ là:

         `H = {m_{S(pư).100%}}/m_{S(bđ)} = {2,976.100%}/{3,2}`

             `= 93%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )