Nung m gam muối BaCO3 ử nhiệt độ cao,sau phản ứng thu được khí cacbonic và 45,9 gam oxit. a) Viết PTHH b) tính thể tích khí CO2 tạo thành (đktc) và m?

Question

Nung m gam muối BaCO3 ử nhiệt độ cao,sau phản ứng thu được khí cacbonic và 45,9 gam oxit.
a) Viết PTHH
b) tính thể tích khí CO2 tạo thành (đktc) và m?

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-31T17:33:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:34:58+00:00

  Đáp án:

  PTHH: $BaCO_3–t°–>BaO+CO_2$ 

  Sau pứ thu được BaO với khối lượng bằng 45,9g

  n$BaO$=45,9/153=0,3 mol

  Ta có: Theo phương trình:

  n$BaCO_3$=n$BaO$=0,3 mol

  $\rightarrow m=0,3.197= 59,1g$

  n$CO_2$=n$BaO$=0,3 mol

  $\rightarrow V(CO_2)=0,3.22,4=6,72l$

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T17:34:58+00:00

  a,

  $BaCO_3\buildrel{{t^o}}\over\to BaO+CO_2$

  b,

  $n_{BaO}=\dfrac{45,9}{153}=0,3(mol)$

  Theo PTHH: $n_{BaCO_3}=n_{CO_2}=0,3(mol)$

  $m=m_{BaCO_3}=0,3.197=59,1g$

  $V_{CO_2}=0,3.22,4=6,72l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )