nung nóng 136g hỗn hợp bazo Mg(OH)2 và Fe(OH)3 khối lượng hỗn hợp giảm đi 36g a, tính khối lượng 2 oxit thu được b, biết 2 oxit có tỉ lệ số mol là 1:1

Question

nung nóng 136g hỗn hợp bazo Mg(OH)2 và Fe(OH)3 khối lượng hỗn hợp giảm đi 36g
a, tính khối lượng 2 oxit thu được
b, biết 2 oxit có tỉ lệ số mol là 1:1. tính khối lượng của mỗi oxit thu được
c, tính thành phần % khối lượng mỗi bazo trong hỗn hợp

in progress 0
Iris 1 năm 2021-09-09T04:15:58+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:17:05+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của hỗn hợp giảm đi 36g chính là khối lượng của nước

  \(\begin{array}{l}
  Mg{(OH)_2} \to MgO + {H_2}O\\
  2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{{H_2}O}} = 2mol
  \end{array}\)

  Gọi a và b là số mol của \(Mg{(OH)_2}\) và \(Fe{(OH)_3}\)

  \\(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  58a + 107b = 136\\
  a + 1,5b = 2
  \end{array} \right.\\
   \to a = 0,5 \to b = 1\\
   \to {m_{Mg{{(OH)}_2}}} = 29g\\
   \to {m_{Fe{{(OH)}_3}}} = 107g
  \end{array}\)

  Gọi x là số mol của MgO

  Bảo toàn khối lượng, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{oxit}} = {m_{hỗn hợp}} – {m_{{H_2}O}} = 100g\\
   \to {m_{MgO}} + {m_{F{e_2}{O_3}}} = 100\\
   \to a \times (40 + 160) = 100\\
   \to a = 0,5mol\\
   \to {m_{MgO}} = 20g\\
   \to {m_{F{e_2}{O_3}}} = 80g
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  \% {m_{Mg{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{29}}{{136}} \times 100\%  = 21,32\% \\
  \% {m_{Fe{{(OH)}_3}}} = 100\%  – 21,32\%  = 78,68\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )