Nung nóng 19,85g hỗn hợp x gồm CaCO3 và BaCO3. Sau pư thu đc chất rắn b và khí z. Lọc chất rắn b cho hòa tan vào nc và thu đc đe c. Lọc tiếp đe c cho

Question

Nung nóng 19,85g hỗn hợp x gồm CaCO3 và BaCO3. Sau pư thu đc chất rắn b và khí z. Lọc chất rắn b cho hòa tan vào nc và thu đc đe c. Lọc tiếp đe c cho pư với dd HCl. Kết thúc pư thu đc 21,5g muối khan d
a, viết pt
b, tính m CaCO3 và m BaCO3

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-31T14:14:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:15:50+00:00

  a, PTPƯ:   CaCO3   —-to–>   Cao  +CO2

   BaCO3 —-to—- BaO  +  CO2

  BaO   +   H2O   —–>   Ba(OH)2

  CaO +   H2O   —->  Ca(Oh)2

  Ba(OH)2   +2HCl —->   BaCl2  +  2H2O

  Ca(OH)2  +2HCl   —>   CaCl2   +  2H2O

  0
  2021-08-31T14:16:30+00:00

  Đáp án:

  \({m_{CaC{O_3}}} = 10{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{BaC{O_3}}} = 9,85{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(CaCO_3;BaCO_3\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to 100x + 197y = 19,85{\text{ gam}}\)

  Các phản ứng xảy ra:

  \(CaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}CaO + C{O_2}\)

  \(BaC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}BaO + C{O_2}\)

  \(CaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ca{(OH)_2}\)

  \(BaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ba{(OH)_2}\)

  \(Ca{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}CaC{l_2} + 2{H_2}O\)

  \(Ba{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}BaC{l_2} + 2{H_2}O\)

  Muối khan thu được là \(CaCl_2;BaCl_2\).

  \({n_{CaC{l_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = x{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{BaC{l_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} = y{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{CaC{l_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = x;{n_{BaC{l_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} = y\)

  \( \to 111x + 208y = 21,5\)

  Giải được: \(x=0,1;y=0,05\)

  \( \to {m_{CaC{O_3}}} = 100x = 10{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{BaC{O_3}}} = 9,85{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )