Nung nóng đồng trong không khí một thời gian được chất rắn X. Hòa tan X bằng H2SO4 đặc, nóng, vừa đủ, thu được dung dịch Y và khí Z. cho Y tác dụng vớ

Question

Nung nóng đồng trong không khí một thời gian được chất rắn X. Hòa tan X bằng H2SO4 đặc, nóng, vừa đủ, thu được dung dịch Y và khí Z. cho Y tác dụng với dung dịch KOH đưuọc kết tủa T. xác định các chất X,Y,Z,T và viết các PTHH

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-07-10T19:16:23+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:17:40+00:00

  Đáp án:PTHH 

  Cu +2H2SO4    →  2H2O  + SO2  + CuSO4

  CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2

  Cu(OH)2 kết tủa

  => X là Cu

   Y là CuSO4

  Z là SO2

  T là Cu(OH)2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )