nung nóng X gồm m gam Fe và a gam S ở nhiệt độ cao sau một thời gian thu được chất rắn Y . Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít hỗn hợp khí Z

Question

nung nóng X gồm m gam Fe và a gam S ở nhiệt độ cao sau một thời gian thu được chất rắn Y . Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít hỗn hợp khí Z và còn lại 1 chất rắn không tan giá trị m là

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-23T04:55:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:56:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $n_{Khí} = \frac{2,688}{22,4}= 0,12 $ $mol$

  $\text{ dễ thấy Fe dư và chất rắn không tan là S}$

  $PTHH$

  $Fe + S => FeS$

  $FeS + 2HCl => FeCl_2 + H_2S$

  $Fe + HCl => FeCl_2 + H_2$

  $Ta$ $có$: $n_{FeS} + n{Fe} = n{H_2S} + n{H_2} = 0,12 mol$

  $=> m_{fe} = 0,12 . 56 = 6,72g$

  0
  2021-07-23T04:57:02+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $m = 6,72 (g)$

  Giải thích các bước giải:

    $X\begin{cases}Fe\\S\\\end{cases}$ $\xrightarrow{t^0}$ $Y\begin{cases}Fe (dư)\\FeS\\S (dư)\\\end{cases}$ $\xrightarrow{HCl (dư)}$ $\begin{cases}Z\begin{cases}H_2\\H_2S\\\end{cases}\\S (dư)\\\end{cases}$

  Ta có:

         $n_{Fe(dư)} = n_{H_2}$

         $n_S = n_{FeS} = n_{H_2S}$

         $n_{Fe} = n_{Fe(dư)} + n_{FeS} = n_{H_2} + n_{H_2S}$

  Mà `n_Z = n_{H_2} + n_{H_2S}`

              `= {2,688}/{22,4} = 0,12 (mol)`

  $\to n_{Fe} = 0,12 (mol)$

  $\to m = m_{Fe} = 0,12.56 = 6,72 (g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )