Nung nóng miếng sắt 500g đến 500°C rồi thả vào 20kg nước ở 20°C.Tìm nhiệt độ của nước và sắt sau khi cân bằng nhiệt.Biết nhiệt dung riêng của sắt là 4

Question

Nung nóng miếng sắt 500g đến 500°C rồi thả vào 20kg nước ở 20°C.Tìm nhiệt độ của nước và sắt sau khi cân bằng nhiệt.Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/Kg.k,của nước là 4200J/Kg.k.Giúp mình với ạ

in progress 0
Valentina 1 giờ 2021-09-16T08:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:59:52+00:00

  Đáp án:

  t=21,31°C

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t (°C) là nhiệt độ của cả hệ thống khi có sự cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng mà miếng sắt tỏa ra

  Q1=0,5.460.(500-t ) =230.(500-t ) (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q2=20.4200.(t-20) = 84000.(t-20) (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Q1=Q2

  => 230.(500-t) = 84000.(t-20)

  => t = 21,31 °C

  Vậy nhiệt độ của cả hệ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,31°C

  0
  2021-09-16T09:00:33+00:00

  Đáp án:

   $t = 21,31^0C$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi nhiệt độ cân bằng là t. 

  Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên là 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(t – 20)= 20.4200(t – 20) = 84000t – 1680000$ 

  Nhiệt lượng mà miếng sắt toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{sắt}c_{sắt}(500 – t) = 0,5.460(500 – t) = 115000 – 230t$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay 

  $84000t – 1680000 = 115000 – 230t$ 

  $<=> t = 21,31$ 

  Vậy nhiệt độ cân bằng là $t = 21,31^0C$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )