nung nóng một lượng muối znco3. sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn thu được giảm đi 4.4% về khối lượng so với khối lượng chất răn ban đầu . tí

Question

nung nóng một lượng muối znco3. sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn thu được giảm đi 4.4% về khối lượng so với khối lượng chất răn ban đầu . tính % về klg từng chất trong chất răn thu được

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-07-24T19:36:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:37:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử ban đầu có 100 gam $ZnCO_3$

  $m_{CO_2}=100.4,4\%=4,4\ (gam)$

  $⇒n_{CO_2}=\dfrac{4,4}{44}=0,1\ (mol)$
  PTHH:

  $ZnCO_3\xrightarrow{t^\circ} ZnO+CO_2$

  $⇒n_{ZnO}=n_{ZnCO_3}=n_{CO_2}=0,1\ (mol)$

  $⇒m_{ZnCO_3}=0,1.125=12,5\ (gam)$

  $⇒m_{ZnCO_3\ du}=100-12,5=87,5\ (gam)$

  $⇒\%m_{ZnO}=\dfrac{0,1.81}{0,1.81+87,5}.100\%=8,47\%$

  $⇒\%m_{ZnCO_3}=100\%-8,47\%=91,53\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )