Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

Question

Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-19T11:09:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:11:01+00:00

  Trong `400  g` nước biển có lượng muối là:

  `400 × 4% = 16  (g)`

  Trong dung dịch `2%` có lượng nước là:

  `16 : 2% = 800  (g)`

  Lượng nước cần thêm là:

  `800 – 400 = 400  (g)`

  Đáp số: `400  g`

  0
  2021-07-19T11:11:46+00:00

  $#Đáp án+Giải thích các bước giải:$

  `400  g` nước biển có lượng muối là :

  `400 xx 4% = (400 xx 4)/100 = 16  (g)`

  Do lượng muối không đổi nên lượng nước trong dung dịch `2%` là :

  `16 xx 100 : 2 = 800  (g)`

  Lượng nước phải đổ thêm vào là :

  `800 – 400 = 400  (g)`

  Đáp số: `400 g`

  $#Cam$

  $#XIN HAY NHẤT AK$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )