ở 20°c, độ tan của NaNO3 là 88g. xác định c%, cM của dung dịch bão hòa NaNO33 ở 20°c, biết D =1,2g

Question

ở 20°c, độ tan của NaNO3 là 88g. xác định c%, cM của dung dịch bão hòa NaNO33 ở 20°c, biết D =1,2g

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-15T09:16:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:17:45+00:00

  Đáp án:

  \( C{\% _{NaN{O_3}}} = 46,8{\text{%}}\)

  \( {C_{M{\text{ NaN}}{{\text{O}}_3}}}  = 6,6M\)

  Giải thích các bước giải:

   Ở 20 độ \(C\)  88 gam \(NaNO_3\) tan trong 100 gam nước tạo 188 gam dung dịch bão hòa.

  \( \to C{\% _{NaN{O_3}}} = \frac{{88}}{{188}} = 46,8{\text{ %}}\)

  \({n_{NaN{O_3}}} = \frac{{88}}{{23 + 14 + 16.3}} = 1,0353{\text{ mol}}\)

  \({V_{dd}} = \frac{{188}}{{1,2}} = 156,67{\text{ ml = 0}}{\text{,15667 lít}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ NaN}}{{\text{O}}_3}}} = \frac{{1,0353}}{{0,15667}} = 6,6M\)

  0
  2021-07-15T09:18:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `-` Ở 20℃

   Cứ 100 gam nước hòa tan tối đa 88 gam `NaNO_3` tạo ra 188 gam dung dịch.

  `→“V_(dd)`(bão hòa) = `188/(1,2)` = `156,67` ml = `0,15667` `l`

  `→` `C%` = `88/188` = `46,8%`

   Ta có : `n_(NaNO_3)` = `88/85` = `1,0353` mol

  `→` `C_M` = `(1,0353)/(0,15667)` = `6,6` `M`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )