Ở cà chua, A Đỏ > a vàng. Cho cây 4n quả đỏ có KG AAAa giao phấn với cây 4n quả vàng thu được F1. Cho các cây quả đỏ F1 giao phấn với nhau thu được F2

Question

Ở cà chua, A Đỏ > a vàng. Cho cây 4n quả đỏ có KG AAAa giao phấn với cây 4n quả vàng thu được F1. Cho các cây quả đỏ F1 giao phấn với nhau thu được F2. Ở F2 cây quả đỏ chiếm tỉ lệ: (Biết các cây chỉ tạo giao tử 2n và các giao tử có sức sống ngang nhau)
A. 15/16 B. 8/9. C. 35/56 D. 3/4
ghi chi tiết bài giải giúp mình ạ

in progress 0
Eliza 4 tuần 2021-07-08T17:21:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:22:37+00:00

  Đáp án:B

  P: $AAAa$        ×     $aaaa$

  G: ($\frac{1}{2}AA:\frac{1}{2}Aa$) × $aa$

  F1:  $\frac{1}{2}AAaa:\frac{1}{2}Aaaa$

  Xét các cây F1:

  + Cây AAaa tạo $\frac{1}{6}AA:\frac{4}{6}Aa:\frac{1}{6}aa$

  mà cây này chiếm tỉ lệ $\frac{1}{2}$

  $→$Tỉ lệ giao tử $aa$ là: $\frac{1}{2}*\frac{1}{6}= \frac{1}{12}$

  + Cây Aaaa tạo $\frac{1}{2}Aa:\frac{1}{2}aa$
  mà cây này chiếm tỉ lệ $\frac{1}{2}$
  $→$Tỉ lệ giao tử $aa$ là: $\frac{1}{2}*\frac{1}{2}= \frac{1}{4}$

  $⇒$tỉ lệ giao tử $aa$ ở F1 là: $\frac{1}{12}+\frac{1}{4}=\frac{1}{3}$

  Mà quần thể trên ngẫu phối

  $→$ Tỉ lệ cây quả vàng bằng bình phương tỉ lệ giao tử $aa$

  Cây quả vàng: $(\frac{1}{3})^{2}=\frac{1}{9}aaaa$

  * Tỉ lệ quả đỏ $=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}A—$

  0
  2021-07-08T17:22:47+00:00

  (P): AAAa   x    aaaa → F1: 1AAaa: 1Aaaa

  F2 (đỏ) x F2 (đỏ )  : (1AAaa:  1Aaaa)  x   (1AAaa: Aaaa)

   G: aa = 1/2. 1/6 + 1/2. 1/2 = 1/3                                    

  F3: Quả vàng: 1/9 => Quả đỏ 1- 1/9 = 8/9.

  vậy chọn  B nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )