ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả nh

Question

ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả như sau: P: thân đỏ thẫm×thân đỏ thẫm -> F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục. Hãy viết sơ đồ lai

in progress 0
Rylee 15 phút 2021-09-10T12:09:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:10:30+00:00

  P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm

             Aa                       Aa

  G:       A,a                       A,a

  F1:         1AA : 2Aa : 1aa

                 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục

  0
  2021-09-10T12:10:47+00:00

  Đời con có sự phân tích⇒bố mẹ một bên thuần chủng một bên k thuần chủng

   Quy ước A thân đỏ thẫm 

  Sơ đồ lai : P: Aa    ×      Aa

                    G: A,a          A,a

                     F1: 1AA;2Aa;1aa

    3thân đỏ thẫm ; 1thân xanh lục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )