Ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với tình trạng quả vàng.Cho cà chua quả đỏ thuần chủng giao phối với cà chua quả vàng thu được f1 toà

Question

Ở cà chua tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với tình trạng quả vàng.Cho cà chua quả đỏ thuần chủng giao phối với cà chua quả vàng thu được f1 toàn quả đỏ cho f1 tự giao phối thu được f2
a)viết sơ đồ lai từ p đến f2 biết rằng tính trạng màu quả là do 1 gen quy định
b)trong số cà chua quả đỏ ở f2 thì làm thế nào để xác định đc cây cà chua màu đỏ thuần chủng

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-08-29T14:56:02+00:00 2 Answers 1963 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:57:09+00:00

  a,     Quy ước gen:

  A-quả đỏ           a-quả vàng

  -Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có KG là AA

  -Cây cà chua quả vàng có KG là aa

     Sơ đồ lai:

  P:AA(quả đỏ) x aa(quả vàng)

  G:A                      a

  F1:100%Aa(100%quả đỏ)

  F1×F1: Aa(quả đỏ) x Aa(quả đỏ)

  G:        A,a                   A,a

  F2: -Tỉ lệ KG:1AA:2Aa:1aa

        -Tỉ lệ KH:3 hoa  đỏ:1 hoa trắng

  b.Để xác định cây cà chua đỏ ở F2 có phải thuần chủng hay ko ta cho cây cà chua ở F2 đi tự thụ phấn hoặc đem lai phân tích.

  -Tự thụ phấn:đem cây cà chua hoa đỏ ở F2 đi tự thụ phấn,nếu kết quả của phép lai là:

  +đồng tính(theo tỉ lệ 100% hoa đỏ):thì cây cà chua đem lai thuần chủng.

         (Bạn viết sơ đồ lai AAxAA)

  +phân tính(theo tỉ lệ 3:1)thì cây cà chua đem lai ko thuần chủng.

        (Bạn viết sơ đồ lai Aa×Aa)

  -Lai phân tích:đem cây cà chua quả đỏ ở F2 đem lai với cây cà chua quả vàng.

  +nếu kết quả phép lai là đồng tính(100%quả đỏ)thì cây cà chua đem lai thuần chủng

       (Bạn viết sơ đồ lai AA×aa)

  +nếu kết quả phép lai là phân tính(theo tỉ lệ 1:1)thì cây cà chua đem lai ko thuần chủng.

       (Bạn viết sơ đồ lai Aa×aa)

     

   

  1
  2021-08-29T14:57:12+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Qủa đỏ

  a – Qủa vàng

  a.

  – Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA

  – Cây cà chua qủa vàng có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                AA                                ×                        aa

  `G_P`:             A                                                            a

  F1:                                                   Aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây quả đỏ

  F1 × F1:                     Aa                                      ×                                 Aa

  $G_{F1}$:                     A; a                                                                       A; a

  F2:                                                              AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây quả đỏ : 25% Cây quả vàng

  b.

  * Muốn xác định trong số cà chua quả đỏ ở F2 có thuần chủng hay không ta tiến hành Lai phân tích

  – Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội (cần xác định kiểu gen) với các thế mang tính trạng lặn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp tức thuần chủng

  * Sơ đồ lai minh họa:

  P:                                     AA                          ×                          aa

  $G_{P}$:                               A                                                       a

  F1:                                                                  Aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây quả đỏ

  + Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp tức không thuần chủng

  * Sơ đồ lai minh họa: 

  P:                                         Aa                             ×                           aa

  $G_{P}$:                                  A, a                                                        a

  F1:                                                                      Aa; aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 50% Cây quả đỏ : 50% Cây quả vàng

  * Nếu không dùng phép Lai phân tích ta vẫn có thể xác định được cơ thể có kiểu hình trội có thuần chủng hay không bằng cách cho các cây này Tự thụ phấn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp tức thuần chủng

  * Sơ đồ lai minh họa:

  P:                                     AA                          ×                          AA

  $G_{P}$:                               A                                                        A

  F1:                                                                  AA

  · Tỉ lệ kiểu gen: 100% AA

  · Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây quả đỏ

  + Nếu kết quả phép lai phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp tức không thuần chủng

  * Sơ đồ lai: 

  P:                                         Aa                             ×                           Aa

  $G_{P}$:                                  A, a                                                         A, a

  F1:                                                               1AA : 2Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  · Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây quả đỏ : 25% Cây quả vàng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )