Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là trội hoàn toàn với hạt xanh, hãy lập sơ đồ lai để xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình từ P đến F2 khi cho lai đậu hạt

Question

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng là trội hoàn toàn với hạt xanh, hãy lập sơ đồ lai để xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình từ P đến F2 khi cho lai đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt vàng .

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-11-21T04:52:48+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:54:32+00:00

  Quy ước gen : 

  A- hạt vàng  , a hạt xanh

  P đến F2 khi cho lai đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh

  P. AA          x       aa

  G : A                     a

  F 1: Aa 

  F1 :   Aa               x      aa

  G:   A,a                         a

  F2 :    Aa, aa

  1 hạt vàng : 1 hạt xanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )