Ở lợn , thân dài trội hoàn toàn so với thân ngắn . Khi lai các con lợn thân dài với nhau thì F1 toàn thân dài trong đó 10% dị hợp . Cho các con lợn F1

Question

Ở lợn , thân dài trội hoàn toàn so với thân ngắn . Khi lai các con lợn thân dài với nhau thì F1 toàn thân dài trong đó 10% dị hợp . Cho các con lợn F1 tạp giao được F2
a, Xác định kiểu gen của P
b, Theo lý thuyết F2 có KH , KG ntn ?
c, Nêu muốn chắc chắn lơn con sinh ra đồng tính thì chọn P có KH ntn ? Giải thích

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-09-08T13:50:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:52:04+00:00

  a, Quy ước: A – thân dài, a – thân ngắn

  Thân dài x thân dài tạo ra 100% thân dài nên một trong 2 bên bố mẹ có kiểu gen là AA.

  Tỉ lệ Aa = 10% = 100%A x 10%a

  → Bên còn lại tạo ra tỉ lệ giao tử a là 10% → Tỉ lệ Aa là 20%.

  Vậy kiểu gen của P: AA x (80%AA : 20%Aa).

  F2: 90%AA : 10%Aa → Gf2: 95%A : 5%a

  Tỉ lệ kiểu gen ở F2:

  AA = 95% x 95% =  90,25%

  aa = 5% x 5% = 0,25%

  Aa = 100% – 0,25% – 90,25% = 9,5%

  Tỉ lệ kiểu hình: 99,75% thân dài : 0,25% thân ngắn

  c, Nếu chắc chắn lợn con sinh ra đồng tính thì chọn P có kiểu hình thân ngắn: 

  aa x aa → 100%aa.

  Vì muốn con đồng tính thì bố mẹ thuần chủng, mà lợn thân dài có 2 kiểu gen AA và Aa không xác định được thuần chủng hay không.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )