Ở một loài sinh vật theo dõi sự phân bào của hai hợp tử có cùng số nst 2n của loài thì nhận thấy: – Hợp tử 1 np một số đợt liên tiếp, số tế bào con ti

Question

Ở một loài sinh vật theo dõi sự phân bào của hai hợp tử có cùng số nst 2n của loài thì nhận thấy:
– Hợp tử 1 np một số đợt liên tiếp, số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuối bằng 4/5 số nst lưỡng bội của loài.
– Hợp tử 2 np một số đợt liên tiếp, quá trình này đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 600 nst đơn.
Số cromatit đếm được trong các tế bào con tiến hành đợt phân bào cuối của hai quá trình phân bào là 3200.
a) Xác định bộ nst 2n của loài.
b) Số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-06T17:40:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:41:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuối cùng của hợp tử 1 là x= 4/5 . 2n 

  Số tế bào con tiến hành đợt phân bào cuối cùng của hợp tử 2 là y

  Hợp tử 2 np một số đợt liên tiếp, quá trình này đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 600 nst đơn.

  => (2y -1). 2n = 600 => y = $\frac{600+ 2n }{4n}$ 

  Số cromatit đếm được trong các tế bào con tiến hành đợt phân bào cuối của hai quá trình phân bào là 3200:

  Ta có : (x+y) . 4n = 3200

  => ($\frac{8n}{5}$ +$\frac{600+ 2n }{4n}$ ) . 4n = 3200

  => $\frac{32.n^{2}}{5}$ + 600 + 2n = 3200

  => 6,4$n^{2}$+ 2n – 2600 = 0

  Vậy n = 20 => 2n = 40

  Vậy số tế bào con sau khi kết thúc nguyên phân của tế bào 1 là 2x = 2. 40. 4 : 5 = 64

  Vậy hợp tử  1 nguyên phân 6 đợt

  Vậy số tế bào con sau khi kết thúc nguyên phân của tế bào 2 là 2y = 16

  vậy hợp tử 2 nguyên phân 4 đợt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )