Ơ môt loài thực vật gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy đinh hoa trắng. gen B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ;

Question

Ơ môt loài thực vật gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với a quy đinh hoa trắng. gen B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ; Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp Nst. Phép lai AB/ab x Ab/aB thu đươc F1 có tổng coongj 2000 cây. Trong đó có 45 cây có kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ.Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là bao nhiêu?

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-07-09T21:52:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:53:43+00:00

  bn xem hình

  *nay tay đau chữ xấu bn thông cảm*

   

  o-mot-loai-thuc-vat-gen-a-quy-dinh-qua-do-troi-hoan-toan-so-voi-a-quy-dinh-hoa-trang-gen-b-quy-d

  0
  2021-07-09T21:54:05+00:00

  `(AB)/(ab) × (Ab)/(aB)`

  `->` Có `45` cây hoa trắng, quả nhỏ `((ab)/(ab)) = (1-f)/2.f/2=45/(2000)`

  `->`\(\left[\begin{array}{l} f=0,9 (L) \\ f=0,1 \\ \end{array}\right.\)

  `*` `P` xảy ra hoán vị với tần số `f=10%`

   

  `*` Cây thân cao, hoa đỏ dị hợp `2` cặp gen ở `F_1` chiếm tỷ lệ :

  `=((1-f)/2AB × f/2ab ) + ((1-f)/2ab × f/2AB ) + (f/2Ab × (1-f)/2aB) + (f/2aB × (1-f)/2 Ab)`

  `=0,09`

   

  `*` Số cây cao thân đỏ dị hợp `2` cặp gen ở `F_1 :`

  `=0,09.2000`

  `=180`   ( Cây)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )