Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 40

Question

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so
với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 40 cá thể đều có kiểu hình trội, quá trình tự thụ phấn liên
tục thì đến đời F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 21/64. Trong số 40 cây (P) nói trên, có bao nhiêu cây thuần
chủng?
A. 10 cây. B. 20 cây. C. 30 cây. D. 5 cây

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-09-15T22:36:58+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T22:38:01+00:00

  Đáp án:

  A 10 cây

   

  Giải thích các bước giải:

  x−x232= 2164 → x= 0,75

  => Số cây Aa ở P: 0,75 x 40 = 30

  => Số cây AA ở P: 40 – 30= 10

  0
  2021-09-15T22:38:08+00:00

  Đáp án:  A. 10 cây

  Giải thích các bước giải:

  Thế hệ P gồm có kiểu gen AA và Aa.

  Gọi tỉ lệ kiểu gen Aa là x

  Ta có ở F3, cây có kiểu gen aa( kiểu hình hoa trắng) chiếm tỉ lệ :

  $\frac{x -\frac{x}{2^{3}}}{2}$= $\frac{21}{64}$ → x= 0,75

  => Số cây Aa ở P: 0,75 x 40 = 30

  => Số cây AA ở P: 40 – 30= 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )