Ở ruồi giấm, khi cho ruồi giấm đực giao phối với ruồi giấm cái thì thu được F1. Hoàn toàn thân xám. Khi cho ruồi F1, giao phối ngẫu nhiên, thu được F2

Question

Ở ruồi giấm, khi cho ruồi giấm đực giao phối với ruồi giấm cái thì thu được F1. Hoàn toàn thân xám. Khi cho ruồi F1, giao phối ngẫu nhiên, thu được F2 có tỉ lệ 3032 con thân xám: 1024 con có thân đen, hãy:
a, Biện luận để xác định tính trạng trội lặn?
b, xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và các con ở thế hệ F1 và F2. Viết sơ đồ lai chứng minh.
c,cho ruồi thân xám F2 là phân tích thì thu được kết quả như thế nào?

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-09T04:09:23+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:10:27+00:00

  Ở ruồi giấm, khi cho ruồi giấm đực giao phối với ruồi giấm cái thì thu được F1. Hoàn toàn thân xám.

  Khi cho ruồi F1, giao phối ngẫu nhiên, thu được F2 có tỉ lệ 3032 con thân xám: 1024 con có thân đen

  Thân xám : thân đen=3:1 

  Suy ra thân xám trội so với thân đen 

  Tỉ lệ F2 thu được 4 kiểu hình =2×2 suy ra F1 dị hợp

  Quy ước gen 

  A : thân cao , a : thân thấp

  b. P có kiểu gen đồng hợp AA x aa

  Sơ đồ lai

  P   AA   x     aa

  G    A              a

  F1     Aa

  F1 x F1 : Aa     x    Aa

  G : A , a                A, a

  F2 : 1 AA : 2 Aa : 1 aa

  3 thân xám : 1 thân đen 

  c. Cho ruồi thân xám F2 là phân tích thì thu được kết quả:

  + Đem ruồi thân xám lai phân tích nếu Fa thu được đồng tính thì con đem lai thuần chủng , nếu Fa phân tính thì con đem lai dị hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )