Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp su

Question

Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-13T17:29:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:30:38+00:00

  Ta có: $\dfrac{P_{1}.V_{1}}{T_{1}}=\dfrac{P_{2}.V_{2}}{T_{2}}$

  $⇔\dfrac{100.1,8}{47+273}=\dfrac{P_{2}.0,3}{367+273}$

  $⇔P_{2}=1200kPa$

  0
  2021-10-13T17:31:01+00:00

  Đáp án:

  p’ = 1200kPa 

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng ta có:
  \[\frac{{p’V’}}{T} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{p’.0,3}}{{367 + 273}} = \frac{{100.1,8}}{{47 + 273}} \Rightarrow p’ = 1200kPa\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )