ở vi khuẩn E.Coli , một gen có tổng số liên kết hidro 3450Trong đó hiệu số % nucleotit loại A với loại nu không bổ sung với nó là 20% tổng số nu của

Question

ở vi khuẩn E.Coli , một gen có tổng số liên kết hidro 3450Trong đó hiệu số % nucleotit loại A với loại nu không bổ sung với nó là 20% tổng số nu của gen . Trên mARN có $G_m$=300 ribonu, $A_m$=600 ribonu. Tính số lượng mỗi loại ribonu của mARN

in progress 0
Melanie 2 giờ 2021-09-10T22:13:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T22:14:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có A- G- 20%

  A+ G= 50% => A=T= 35%, G=X= 15%

  2A+3G= 3450

  => 2. 0,35N + 3. 0,15N = 3450 => 1,15N = 3450 => N = 3000 nu

  A=T = 1050 nu

  G=X= 450 nu

  mARN có Gm= 300 => Mạch gốc có X= 300, G mạch gốc = 450 -300 = 150

  Am= 600 => Mạch gốc có T = 600 nu, A mạch gốc= 1050 – 600 = 450

  Vậy Xm = 150, Um= 450 

  0
  2021-09-10T22:14:48+00:00

  Theo bài ra ta có:

  $\left\{ \begin{array}{l}\%A-\%G=20\%\\\%A+\%G=50\%\end{array} \right.$

  $↔ \left\{ \begin{array}{l}\%A=35\%\\\%G=15\%\end{array} \right.$

  Tổng liên kết hiđro là:

  $H=2A+3G=3450$

  $↔ 2.0,35N+3.0,15N=3450$ ($N$ là tổng số nu)

  $↔ 1,15N=3450$

  $↔ N=3000 $

  $→ A=T=35\%.3000=1050$

  $G=X=15\%.3000=450$

  Giả sử mạch gốc của gen là mạch $1$, ta có:

  $A_m=T_1=600$

  $G_m=X_1=300$

  $→ A_1=U_m=1050-600=450$

  $G_1=X_m=450-300=150$

  Vậy số lượng mỗi loại ribonu của $mARN$ là:

  $A_m=600$

  $G_m=300$

  $U_m=450$

  $X_m=150$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )