Oxi hóa hết 26,64g ancol đơn chức,no bằng CuO có dư đun nóng, thu được xeton Y. Lượng Cu sinh ra phản ứng hết với axit HNO3 loãng , thoát ra 5,376l kh

Question

Oxi hóa hết 26,64g ancol đơn chức,no bằng CuO có dư đun nóng, thu được xeton Y. Lượng Cu sinh ra phản ứng hết với axit HNO3 loãng , thoát ra 5,376l khí không màu hóa nâu ngoài không khí( sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-09T22:42:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:43:57+00:00

  Đáp án:

  \(CH_3-CHOH-CH_2-CH_3\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi ancol no đơn chức có dạng \(C_nH_{2n+1}O\)

  Phản ứng chung tạo andehit/xeton

  \({C_n}{H_{2n + 1}}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}{C_n}{H_{2n}}O + Cu + {H_2}O\)

  Khí không màu hóa nâu ngoài không khí là \(NO\)

  \(3Cu + 8HN{O_3}\xrightarrow{{}}3Cu{(N{O_3})_2} + 2NO + 4{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{NO}} = \frac{{5,376}}{{22,4}} = 0,24{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Cu}} = \frac{3}{2}{n_{NO}} = 0,36{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = {n_{Cu}} = 0,36{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_{ancol}} = 14n + 18 = \frac{{26,64}}{{0,36}} = 74 \to n = 4\)

  Vậy ancol có dạng \(C_4H_9OH\)

  Vì oxi hóa ancol thu được xeton nên ancol có  CTCT:

  \(CH_3-CHOH-CH_2-CH_3\)

  0
  2021-07-09T22:44:00+00:00

  Oxi hoá ancol no, đơn chức thu được xeton nên ancol bậc 2.

  $n_{NO}=\dfrac{5,376}{22,4}=0,24(mol)$

  Bảo toàn e: $2n_{Cu}=3n_{NO}$

  $\to n_{Cu}=0,36(mol)$

  Đặt CTTQ ancol: $ROH$

  $ROH\xrightarrow{{CuO}} Cu$

  $\to n_{\rm ancol}=n_{Cu}=0,36(mol)$

  $\to M_{\rm ancol}=\dfrac{26,64}{0,36}=74$

  $\to M_R=74-17=57(C_4H_9)$

  Ancol bậc 2 nên CTCT là:

  $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )