Ôn tập chương 2 (phần Số học – Toán 6 Tập 1) Trả lời câu hỏi ôn tập Chương 2 1. Viết tập hợp Z các số nguyên: Z = {……………} 2. a) Viết số đối của số ngu

Question

Ôn tập chương 2 (phần Số học – Toán 6 Tập 1)
Trả lời câu hỏi ôn tập Chương 2
1. Viết tập hợp Z các số nguyên: Z = {……………}
2. a) Viết số đối của số nguyên a.
b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm? Số 0?
c) Số nguyên nào bằng số đối của nó?
3. a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì ?
b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?
4. Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.
5. Viết dưới dạng công thức các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên.

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-12-07T14:19:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:20:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  1.Z = {……-3; -2; -1;0;1;2;3;……}

  2. 

  a) Số đối của số nguyên a là : – a

  b) – Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương nếu a là số nguyên âm

  Ví dụ : số đối của – 3 là 3 và 3 là một số nguyên dương

  – Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên âm nếu a là số nguyên dương

  Ví dụ: số đối của 14 là – 14 và – 14 là một số nguyên âm

  – Số đối của 0 là 0

  c) Số nguyên 0 bằng số đối của nó

  3.a) Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a

  b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là số nguyên dương, không thể là số nguyên âm

  Giá trị tuyệt đối của số nguyên 0 là 0

  4.

  Quy tắc cộng hai số nguyên

  – Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu – trước kết quả.

  – Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:

  Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

  Muốn cộg hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

  Quy tắc trừ hai số nguyên

  – Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

  Quy tắc nhân hai số nguyên

  – Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:

  Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu – trước kết quả nhận được.

  – Quy tắc nhân hai số nguyên âm:

  Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giả trị tuyệt đối của chúng.

  5.

  – Tính chất của phép cộng:

  a) Tính chất giao hoán: a + b = b + a

  b) Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

  c) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a

  d) Cộng với số đối: a + (-a) = 0

  – Tính chất của phép nhân:

  a) Tính chất giao hoán: a.b = b.a

  b) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

  c) Nhân với số 1:a.1 = 1.a = a

  d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

  a. (b+c) = ab + ac 

                                                   HỌC TỐT

  0
  2021-12-07T14:20:49+00:00

  Đáp án:

  1.Z=(…..-3;-2;-2;1;2;3;0)

  2.a,là -a

  b,số đối của số nguyên a là số dương khi a là số nguyên âm

    …………………………. …..  ………………       âm                                dương

  c,số 0

  3a,khoảng cách từ a đên s 0 trên trục giá trị

  b. là số nguyên dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )