Ông hơn cháu 60 tuổi.2 năm trước đây tuổi cháu bằng 1/7 tuổi ông .Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ,cháu bao nhiêu tuổi

Question

Ông hơn cháu 60 tuổi.2 năm trước đây tuổi cháu bằng 1/7 tuổi ông .Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ,cháu bao nhiêu tuổi

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-09-06T05:55:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:56:56+00:00

  Đáp án:

  $\text{Tuổi ông: 72}$

  $\text{Tuổi cháu: 12}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Ta có sơ đồ tuổi ông và tuổi cháu 2 năm trước:}$

  $\text{Tuổi ông:   |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|}$

  $\text{Tuổi cháu:  |—-|}$

  $\text{Hiệu số tuổi của ông và cháu là 60}$

  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$

  $\text{7 – 1 = 6 (phần)}$

  $\text{Tuổi ông 2 năm trước là:}$

  $\text{60 x 7 : 6 = 70 (tuổi)}$

  $\text{Tuổi cháu 2 năm trước là:}$

  $\text{70 – 60 = 10 (tuổi)}$

  $\text{Tuổi ông hiện nay là:}$

  $\text{70 + 2 = 72 (tuổi)}$

  $\text{Tuổi cháu hiện nay là:}$

  $\text{10 + 2 = 12 (tuổi)}$

  $\text{Đáp số: Tuổi ông: 72}$

  $\text{              Tuổi cháu: 12}$

  0
  2021-09-06T05:56:58+00:00

  Đáp án:

   Cháu: 12 tuổi

   Ông : 72 tuổi

  Giải thích các bước giải:

        Coi số tuổi của cháu 2 năm trước là 1 phần thì số tuổi của ông 2 năm trước là 7 phần như thế.

          Hiệu số phần bằng nhau là: 

                7-1=6( phần)

          Số tuổi của cháu 2 năm trước là: 

                ( 60: 6 ) × 1= 10( tuổi)

         Số tuổi của ông 2 năm trước là:

                 60+ 10= 70( tuổi)

         Số tuổi của cháu hiện nay là:

                 10+ 2= 12( tuổi)

         Số tuổi của ông là:

                 70+ 2= 72( tuổi)

                              Đáp số : Cháu : 12 tuổi

                                             Ông: 72 tuổi

                                                                            + Chúc Bạn Hok Tốt+

                                                                                   # Nocopy#

       

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )