`overline(ADDD),overline(A ACA),overline(BCDB);overline(BDAC)` là `4` số n.tố, trong đó các chữ cái khác nhau là các chữ số khác nhau. Tìm các số đó

Question

`overline(ADDD),overline(A ACA),overline(BCDB);overline(BDAC)` là `4` số n.tố, trong đó các chữ cái khác nhau là các chữ số khác nhau. Tìm các số đó

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-11T18:54:59+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:56:01+00:00

  $\overline{ADDD}$ chữ số tận cùng là $D$

  $\overline{AACA}$ chữ số tận cùng là $A$

  $\overline{BCDB}$ chữ số tận cùng là $B$

  $\overline{BDAC}$ chữ số tận cùng là $C$

   

  $\to A,B,C,D\in \left\{ 1\,;\,3\,;\,7\,;\,9 \right\}$

   

  Xét  trường hợp $A=9$

   

  Khi đó $\overline{ADDD}=\overline{9DDD}$

  $\to $ không có $D$ thỏa mãn

  $\to TH:A=9$ ( loại )

   

   

  Xét  trường hợp $A=3$

   

  Khi đó $\overline{ADDD}=\overline{3DDD}$

  $\to $ không có $D$ thỏa mãn

  $\to TH:A=3$ ( loại )

   

   

  Xét trường hợp $A=7$

   

  $\overline{ADDD}=\overline{7DDD}$

  $\to D=3$

   

  $\overline{AACA}=\overline{77C7}$

  $\to C=1$

   

  $\begin{cases}A=7\\D=3\\C=1\end{cases}\to B=9$

   

  Khi đó:

  $\overline{BCDB}=9137$ ( thỏa mãn )

   

  $\overline{BDAC}=9371$ ( thỏa mãn )

   

  Vậy:

  $\overline{ADDD}=7333$

  $\overline{AACA}=7717$

  $\overline{BCDB}=9137$

  $\overline{BDAC}=9371$

   

  Xét trường hợp $A=1$

   

  $\overline{AACA}=\overline{11C1}$

  $\to C=7$

   

  $\overline{ADDD}=\overline{1DDD}$

  $\to\left[\begin{array}{1}D=7\\D=9\end{array}\right.$

   

  $\to D=9$  ( vì $C=7$ )

   

  $\begin{cases}A=1\\C=7\\D=9\end{cases}\to B=3$

   

  Khi đó

  $\overline{BCDB}=3793$ ( thỏa mãn )

   

  $\overline{BDAC}=3917$ ( thỏa mãn )

   

  Vậy:

  $\overline{ADDD}=1999$

  $\overline{AACA}=1171$

  $\overline{BCDB}=3793$

  $\overline{BDAC}=3917$

   

   

  Kết luận: có 2 cặp thỏa mãn:

   

  $\begin{cases}\overline{ADDD}=7333\\\overline{AACA}=7717\\\overline{BCDB}=9137\\\overline{BDAC}=9371\end{cases}$

   

  $\begin{cases}\overline{ADDD}=1999\\\overline{AACA}=1171\\\overline{BCDB}=3793\\\overline{BDAC}=3917\end{cases}$

  0
  2021-10-11T18:56:25+00:00

  Do$\overline{ADDD}$,$\overline{AACA}$,$\overline{BCDB}$,$\overline{BDAC}$ đều là các số nguyên tố

  `⇒`chữ số tận cùng không thể là chẵn

  `⇒A,B,C,D∈{1,3,5,7,9}`

  Có $\overline{ADDD}$ là số nguyên tố

  ⇒$\overline{ADDD}$ $\not\vdots$`3`

  `⇒A+D+D+D`$\not\vdots$`3`

  `⇒A`$\not\vdots$`3`

  `⇒A∈{1,5,7}`

  Do $\overline{AACA}$ là số nguyên tố

  ⇒$\overline{AACA}$ $\not\vdots$`5`

  `⇒A`$\neq$ `5`

  `⇒A∈{1,7}`

  TH1:`A=1`

  `⇒`$\overline{11C1}$ là số ngyên tố

  `⇒C=7`

  `⇒D=9`

  `⇒B=3`

  TH2`:A=7`

  `⇒D=3`

  `⇒C=1`

  `⇒B=9`

  Vậy ($\overline{ADDD}$,$\overline{AACA}$,$\overline{BCDB}$,$\overline{BDAC}$) là:`(73333,7717,9137,9371);(1999,1171,3793,3917)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )